Regulamin Autoroyal

Regulamin wypożyczalni AUTOROYAL.PL

Definicje

Wynajmujący: SALIKS SP Z O O (KRS: 0000188661, NIP: 7962597128, REGON: 672974919), marka handlowa AUTOROYAL.PL, oferujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej najem pojazdów.

Najemca: Zawierająca z Wynajmującym umowę najmu pojazdu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca przez osoby umocowane do ich reprezentacji i zawierania w ich imieniu umów.

Kierowca: Inna upoważniona i wskazana przez Najemcę osoba jako uprawniona do korzystania z wynajętego pojazdu, posiadająca niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdem (prawo jazdy) oraz zaakceptowana przez Wynajmującego.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument „Regulamin wypożyczalni AUTOROYAL.PL” będący zarazem załącznikiem nr 1
do umowy, określa szczegółowe warunki najmu pojazdów przez Wynajmującego w ramach prowadzonej wypożyczalni.

2. W razie sprzeczności regulaminu z umową, strony związane są umową.

3. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty przekazania pojazdu, wskazanej w umowie oraz dokumencie „Protokół wydania pojazdu” będącym załącznikiem nr 2 do umowy najmu.

4. Pojazd określony w umowie przekazany zostanie na podstawie „Protokołu wydania pojazdu” który określa szczegóły oraz jego aktualny stan techniczny. Najemca, Kierowca podpisując protokół potwierdza odbiór pojazdu wraz z kluczykami, dowodem rejestracyjnym, polisą ubezpieczeniową i oświadcza, iż zapoznał się z jego stanem technicznym oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

5. Momentem zakończenia umowy najmu jest zwrot pojazdu, potwierdzony dokumentem „Protokół zwrotu pojazdu” będącym załącznikiem nr 3 do umowy najmu. W przypadku odmowy podpisania „protokołu zwrotu pojazdu” Wynajmujący dokonuje oględzin samochodu i ewentualne szkody stosownie dokumentuje. Uszkodzeniami obciąża Najemcę na co Najemca wyraża zgodę.

6. W celu zabezpieczenia wykonania umowy najmu i prawidłowego rozliczenia przez Najemcę, Wynajmujący pobiera kaucję, której wysokość uzależniona jest od klasy pojazdu (tabela „cennik wynajmu pojazdów”).

7. Kaucja może zostać pobrana w formie gotówki, przelewu, blokady środków na karcie lub w postaci oświadczenia Najemcy, Kierowcy o poddaniu się odpowiedzialności do wysokości kaucji, „Oświadczenie o udziale własnym w szkodzie” będące załącznikiem nr 4 do umowy najmu, (opcjonalnie, w zależności od rodzaju wniesionej kaucji).

8. Kaucja podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy i zwrocie pojazdu w stanie czystym, nie uszkodzonym
z kompletnym wyposażeniem, dokumentami, kluczykami i taką samą ilością paliwa jaką otrzymał Najemca przy odbiorze pojazdu. Kaucja pobrana w formie blokady środków na karcie zostaje zwolniona w okresie do 14 dni od dokonania transakcji (zależne od Banku, wydawcy karty).

9. Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji po wygaśnięciu umowy najmu do czasu uzyskania kosztorysu, wyceny naprawy szkody lub dokumentów potwierdzających koszty naprawy szkody.

10. Wynajmujący wraz z pojazdem zapewnia podstawowe wyposażenie samochodu.

11. Najemcą, Kierowcą samochodu może zostać osoba, która posiada ważny dokument tożsamości, prawo jazdy oraz jest osobą wymienioną w umowie najmu. Dopuszczalny wiek Najemcy, Kierowcy to od 21 do 70 roku życia.
W przypadku gdy wiek Najemcy, Kierowcy jest poniżej 21 roku bądź powyżej 70 roku to Najemca, Kierowca jest zobowiązany do wniesienia dodatkowych opłat wyszczególnionych w cenniku.

12. Najemca, Kierowca udostępni Wynajmującemu wszelkie wymagane dokumenty tj.: ważny dokument tożsamości oraz ważne prawo jazdy. Upoważnia również Wynajmującego do ich skopiowania i udostępnienia na wniosek organów ścigania lub Administracji Publicznej.

13. Zmiana Kierowcy lub dodanie nowego kierowcy możliwe jest po uprzednim wyrażeniu zgody na taką okoliczność przez Wynajmującego i w tym celu Najemca, Kierowca zanim dokona zmiany lub doda nowego kierowcę musi przedstawić „Upoważnienie Kierowcy” będące załącznikiem nr 5 do umowy najmu. Najemca, Kierowca zobowiązany jest do zapoznania zgłoszonego Kierowcę z postanowieniami zawartej umowy i regulaminem wypożyczalni AUTOROYAL.PL a kierowca przystępując do kierowania pojazdem akceptuje warunki zawartej umowy oraz regulamin wypożyczalni AUTOROYAL.PL

14. Każdy kolejny Kierowca zaakceptowany przez Wynajmującego będzie przestrzegał postanowień regulaminu i umowy oraz Kodeksu Ruchu Drogowego pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne poniesione szkody.

15. Najemca i Kierowca odpowiada za naruszenie przepisów ruchu drogowego, zobowiązuje się do pokrycia kar pieniężnych nałożonych w związku z użytkowaniem pojazdu w okresie najmu, oraz złożenia stosownych wyjaśnień jeżeli sytuacja tego wymaga.

16. Jeżeli Wynajmujący na wniosek organów ścigania lub Administracji Publicznej zobligowany będzie do udzielenia informacji o użytkowniku pojazdu, kierowcy w związku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem lub przestępstwem, Najemca obciążony zostanie przez Wynajmującego opłatą za zdarzenie (tabela „Wykaz opłat za zdarzenie” pkt 3)

17. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

18. W razie stwierdzenia faktu niestosowania się przez Najemcę, Kierowcę do zapisów umowy i regulaminu,Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy.

19. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy najmu pojazdów, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

Zasady użytkowania pojazdu

20. Najemca i Kierowca pojazdu zobowiązani są do:
– posiadania przez cały okres najmu ważnych dokumentów, wymaganych przez przepisy (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowa najmu pojazdu),

– zabezpieczenia pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, poprzez każdorazowe zamykanie, włączanie urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków,
– wykonywania we własnym zakresie obsługi codziennej pojazdu (sprawdzanie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i jego stanu, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, utrzymania samochodu w należytej czystości),
– każdorazowego zgłaszania Wynajmującemu wszelkich braków płynów eksploatacyjnych, za wyjątkiem płynu do spryskiwaczy,
– wykonywania własnym kosztem i staraniem uzupełniania płynów eksploatacyjnych po uzyskaniu zgody na ich uzupełnienie, stosowania paliwa zgodnie z informacją podaną przez producenta pojazdu, używania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami jego eksploatacji,

20. Zabrania się:
– palenia tytoniu w pojeździe,
– holowania innych samochodów wynajmowanym pojazdem,
– używania pojazdu do ciągnięcia przyczep, lawet bez zgody Wynajmującego,
– przekraczania dopuszczalnej ładowności i prędkości pojazdu,
– dokonywania zmian bez zgody Wynajmującego,
– przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt oraz rzeczy, które mogą zniszczyć lub w znacznym stopniu zabrudzić jego wnętrze,
– wyjazdu wynajętym pojazdem poza granicę RP bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,
– wyjazdu wynajętym pojazdem poza granicę Unii Europejskiej i strefy Schengen bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,

Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy i Kierowcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

Przegląd okresowy, badanie techniczne, wymiana opon

23. Najemca, zobowiązuje się udostępnić wynajęty pojazd Wynajmującemu w siedzibie lub oddziale wypożyczalni w celu wykonania przeglądu okresowego. Przegląd odbywać się będzie przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z zaleceniami producenta, tolerancja +/-500 km, w razie wątpliwości należy skontaktować sięz Wynajmującym. W przypadku udostępnienia pojazdu przy wyższych wskazaniach licznika lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony karą za utratę gwarancji.
24. Najemca zobowiązuje się udostępnić wynajęty samochód Wynajmującemu w siedzibie lub oddziale wypożyczalni w celu wykonania okresowego badania technicznego.

25. Najemca zobowiązuje się udostępnić wynajęty pojazd Wynajmującemu w siedzibie lub oddziale wypożyczalni w celu wykonania sezonowej wymiany opon. Wymiana odbywać się będzie w następujących terminach: opony letnie na zimowe do 31 października, opony zimowe na letnie do 15 kwietnia. W razie nie udostępnienia pojazdu we wskazanych terminach i uszkodzenia ogumienia, Najemca zostanie obciążony kosztem powstałej szkody.
W razie nie udostępnienia pojazdu we wskazanych terminach i spowodowania kolizji lub wypadku wskutek użytkowania go na niewłaściwym ogumieniu, Najemca zostanie obciążony kosztem naprawy wszystkich wyrządzonych z tego powodu szkód.

Awaria, wypadek, kradzież, naprawy

26. W przypadku awarii Najemca, Kierowca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami.

27. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na innym pojeździe lub mieniu, spowodowanej z udziałem wynajętego pojazdu Najemca, Kierowca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, postępować zgodnie z jego wskazówkami i dostarczyć Wynajmującemu oświadczenie o zaistniałej sytuacji.

28. W przypadku kolizji drogowej, wypadku drogowego, włamania, kradzieży pojazdu czy jakiejkolwiek szkody w pojeździe Najemca, Kierowca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, Policję i dostarczyć Wynajmującemu oświadczenie o zaistniałej sytuacji, które zawierać będzie dokładny opis zaistniałego zdarzenia, numer notatki policyjnej, w przypadku kolizji czy wypadku drogowego – markę i model samochodu sprawcy oraz numer rejestracyjny i nr polisy ubezpieczeniowej jego samochodu.

29. W razie braku powiadomienia Wynajmującego przez Najemcę oraz braku dostarczenia wymaganej dokumentacji zgodnie z pkt 26, 27, oraz braku powiadomienia Wynajmującego i Policji przez Najemcę, zgodnie z pkt 28, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę w związku ze zdarzeniem.

30. W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzenia, kolizji, wypadku drogowego, włamania, kradzieży itp. Najemca nie będzie rościł od Wynajmującego zadośćuczynienia ani odszkodowania w związku z poniesionym opóźnieniem, stratami czy też kosztami. Najemca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Wynajmującego z tego tytułu.

31. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

32. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeglądów ani innych czynności naprawczych wynajmowanego pojazdu, bez wcześniejszej zgody Wynajmującego
.
33. Po uzyskaniu zgody od Wynajmującego na naprawę pojazdu, Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia o okoliczności powstania awarii.

34. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwróci koszty udokumentowane rachunkami.

35. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości, udostępni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin, liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy, Kierowcy o wystąpieniu zdarzenia lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego faktu, że unieruchomienie wynajmowanego pojazdu potrwa dłużej niż 24 godziny. Udostępnienie pojazdu zastępczego, nie nastąpi w razie wystąpienia zdarzenia tj. utrata dowodu rejestracyjnego, kluczyków od samochodu, tablicy rejestracyjnej oraz unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP gdzie Najemca udał się bez zgody Wynajmującego.

36. W przypadku zdarzenia drogowego spowodowanego z winy Najemcy / Kierowcy i unieruchomieniem pojazdu bądź brakiem możliwości dalszej jazdy, niezależnie czy została wykupiona dodatkowa usługa „Zniesienie udziału własnego w szkodzie (kaucji)”, wszelkie koszty transportu pojazdu do siedziby firmy ponosi Najemca.

Zwrot pojazdu
37. Najemca, Kierowca po zakończeniu najmu zobowiązany jest, zwrócić pojazd w ustalonym miejscu, czysty oraz w stanie nie pogorszonym z kompletnym wyposażeniem, dokumentami i taką samą ilością paliwa jaką otrzymał przy jego odbiorze.

38. Zwrot pojazdu jest dokonywany co do zasady przez Najemcę, Kierowcę w wyjątkowych sytuacjach może zostać dokonany przez osobę upoważnioną o ile na taką okoliczność wyraził zgodę Wynajmujący.W przypadku gdy zwrotu dokona osoba nieuprawniona wynajmujący jest uprawniony do doliczenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

39. Za zwrot samochodu w innym miejscu niż ustalono w momencie wydania, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą.

40. Przedłużenie okresu najmu w tym również z przedłużenie najmu z pakietu assistance na najem indywidualny wymaga złożenia oświadczenia woli w tym zakresie w formie pisemnej (forma tradycyjna bądź elektroniczna), może być też dokonane osobiście w każdym oddziale wypożyczalni. Przedłużenie najmu jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku dokonania wpłaty przez najemcę na cały okres dodatkowego najmu według cennika. W przypadku gdy najemca nie dokona wpłaty przed przedłużeniem najmu wynajmujący jest uprawniony do doliczenia dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku przedłużenia okresu najmu, Najemcę obowiązują warunku z dnia zawarcia umowy najmu oraz regulaminu na co najemca kontynuując najem wyraża zgodę. Najemca zastrzega sobie możliwość monitoringu telefonicznego w czasie 24 godzin przed zakończeniem umowy najmu w celu uzyskania wiadomości co do ewentualnego dalszego najmu lub zwrotu pojazdu.

41. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i jego zwrotu w ciągu 6 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenia samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zostanie zgłoszone Policji.

42. Skrócenie okresu najmu, wymaga zgody Wynajmującego a jego zamiar musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu zwrotu.

43. W przypadku skrócenia okresu najmu pojazdu z winy Najemcy / Kierowcy, kwota wynajmu oraz wszelkich opłat dodatkowych jest bezzwrotna.

44. Zwrot części opłat za najem pojazdu jest możliwy jedynie w przypadku skrócenia najmu spowodowanego kolizją przez innego użytkownika. Obowiązkiem Najemcy / Kierowcy jest dopełnienie wszelkich formalnościi zastosowanie się do warunków regulaminu pkt 28.

45. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku: – rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub / i umowy,
– zalegania z opłatą umówionego czynszu wynajmu,
– gdy organ państwowy, zażąda od Wynajmującego udostępnienia pojazdu będącego przedmiotem najmu, – gdy przedmiot najmu ulegnie zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu,
– gdy znajdzie się osoba chętna do kupna przedmiotu najmu i Wynajmujący zdecyduje się go sprzedać.

46. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu pojazdu, w miejscu jego wydania, jednak nie dłuższym niż 12 godzin od momentu rozwiązania umowy lub poinformowania Wynajmującego o tym fakcie. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to co zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do miejsca jego wydania.

47. W przypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do opłaty w wysokości określonej w wykazie opłat za zdarzenie.

48. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do jego odbioru wraz z kluczykami oraz dkumentami. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami w związku z odbiorem pojazdu.

Odpowiedzialność Najemcy, Kierowcy

49. Najemca odpowiada za wszelkie szkody w pojeździe powstałe w trakcie trwania umowy najmu pojazdu do wysokości kaucji tj. (zależenie od klasy pojazdu), tzw. udział własny w szkodzie.

50. Kierowca odpowiada za samochód tak samo jak Najemca. Odpowiedzialność jest solidarna.
51. W przypadku uszkodzenia pojazdu, odpowiedzialność Najemcy, Kierowcy za szkodę jest wyłączona ponad kwotę wysokości kaucji. (nie dotyczy zdarzeń pkt 52)

52. Najemca, Kierowca zostanie zwolniony z kosztu pokrycia udziału własnego w szkodzie do wysokości kaucji, w przypadku kiedy:
– winnym uszkodzenia pojazdu nie jest On sam lecz inny pojazd (dotyczy szkód z OC sprawcy) a przedstawione dowody winy są w pełni kompletne, zgodnie z zapisem Regulaminu pkt 28,
– winnym uszkodzenia pojazdu nie jest On sam lecz osoba trzecia nie związana umową najmu pojazdu
a przedstawione dowody winy są w pełni kompletne, zgodnie z zapisem Regulaminu pkt 28,
– została wykupiona dodatkowa usługa „Zniesienie udziału własnego w szkodzie (kaucji)”

52. Najemca, Kierowca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości, niezależnie czy została wykupiona dodatkowa usługa „Zniesienie udziału własnego w szkodzie (kaucji)”, w sytuacji:
– w przypadku szkody całkowitej spowodowanej z winy Najemcy, Kierowcy i odmowy wypłaty odszkodowania
– umyślnego uszkodzenia pojazdu,
– rażącego niedbalstwa,
– uszkodzenia pojazdu w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
– uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu, po użyciu narkotyków, środków psychotropowych, podobnie działających środków lub bez ważnego ważnego prawa jazdy,
– w sytuacji kiedy kierowca wynajętego pojazdu zbiegł z miejsca wypadku, kolizji,
– szkody powstałej, gdy osobą kierującą wynajęty pojazd była osoba niezaakceptowana przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu,
– kradzieży pojazdu w wyniku której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu,
– kradzieży pojazdu w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe.

Opłaty

54. Czynsz najmu naliczany jest dobowo, za każdą rozpoczętą dobę z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 1-ej godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia opłaty za kolejną dobę najmu.

55. W przypadku rezerwacji online jeśli Najemca dokonuje rezerwacji na określoną ilość dób oraz określa godziny wydania i zwrotu pojazdu, obowiązuje go okres najmu wskazany w rezerwacji. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłat za cały okres rezerwacji.

56. Opóźnienie w zwrocie pojazdu powyżej 1-ej godziny ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenia opłaty za kolejną dobę najmu.

57. Najemcę obowiązuje dobowy limit w wysokości 500 km, z wyłączeniem przypadków gdy umowa najmu takiego limitu nie przewiduje.

58. W przypadku wynajmu trwającego miesiąc i dłużej, Najemcę obowiązuje miesięczny limit 5000 km.
59. W razie przekroczenia przez Najemcę dobowego czy miesięcznego limitu kilometrów, zostanie obciążony dodatkową opłatą, wskazaną w cenniku.

60. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanymi w ramach wszelkiego rodzaju opłat za najem.

Opłaty dodatkowe

61. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o opłacie „za zdarzenie”, należy przez to rozumieć opłatę którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego.

62. Po dokonaniu przez Najemcę zwrotu lub wymiany wynajętego pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy, Kierowcy następującymi kosztami:
– wad, usterek, uszkodzeń o których istnieniu Najemca, Kierowca nie poinformował Wynajmującego
a Wynajmujący nie był ich w stanie zauważyć i zarazem ująć w protokole przekazania pojazdu
– braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części opisanych w protokole przekazania pojazdu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz.
– szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, Kierowcy
a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii)
– szkód rzeczywistych nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia w sytuacji gdy Wynajmujący nie uzyska, mimo dołożenia należytej staranności, odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego
a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę, Kierowcę
– likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki
– odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, Kierowcę czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

63. Najemca, Kierowca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i niezabezpieczenia pojazdu w okresie najmu oraz utraty dokumentów i kluczyków.

64. W przewidzianych Regulaminem przypadkach opłatą za zdarzenie, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przewyższa wartość kary umownej.

65. Kaucja może ulec pomniejszeniu o wszelkiego rodzaju dodatkowe usługi, opłaty za zdarzenie i koszty o których mowa w pkt 62.

66. Za wydanie, zwrot pojazdu poza godzinami pracy zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z cennikiem.

Rodo

Zgodnie z art. 13,14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest SALIKS SP Z O O (marka AUTOROYAL.PL) z siedzibą w Radomiu ul. Zbrowskiego 14 zwana dalej: „Administratorem”.
67. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: kontakt@autoroyal.pl
68. Dane osobowe przetwarzanie są w celu:
– Realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO)
– Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
– Wykonywania obowiązków prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, między innymi w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej, archiwizowania przez określony przepisami prawa czas.
– wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych
69. Dane osobowe pozyskiwane są od Klientów.
70. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
71. Klient posiada prawo do:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

72. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji wszelkich umów. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
73. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane. Naszym celem profilowania jest dostarczenie odpowiednio dopasowanych treści ofert i marketingu.

Kontakt
74. INFOLINIA: +48 730 399 430 kontakt@autoroyal.pl (przedłużenia, zwroty, informacje dot. wynajmów).
75. POMOC TECHNICZNA: +48 730 399 430 kontakt@autoroyal.pl (awarie, uszkodzenia, kolizje, wypadki, włamania).